E-ÜGYINTÉZÉS
TOP pályázatok
WEBKAMERÁK
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

TOVÁBBI OLDALAINK

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2020/09

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020/09

Elõzõ számok >>>
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
ONLINE LÁTOGATÓK
Jelenleg 1 vendég olvas minket
Testvértelepülési találkozók
Ifjúsági Lelkisegélyszolgálat
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS
LÁTOGATÓI STATISZTIKA

websas.hu

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás


 

KEZDŐLAP
Közérdekű adatok szabályzata PDF Nyomtatás
Írta: Administrator   
2008. október 01. szerda 10:32

Tisztelt Állampolgárok!

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 3.§ (6) alapján ezennel tesszük közzé Mélykút Nagyközség Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.

Mélykút, 2008. október 01.

Gelányi János     Vargáné dr. Egyed Ilona
Polgármester                  Jegyző

Mélykút Nagyközség Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő

SZABÁLYZATA

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) 20.§ (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel Mélykút Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályok a következők szerint kerülnek meghatározásra, valamint közzétételre az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 3.§ (6) alapján:

1. A Szabályozás célja, hatálya

1.1 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény hatályba lépése óta az információs társadalom rohamos fejlődésnek indult. Az Internet elterjedése kiemelt fontosságúvá tette a közérdekű adatok elektronikus igénylésére vonatkozó szabályozás megalkotását, valamint a személyes adatok kezelésének, az elektronikusan közzétett közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos szabályozását is.

1.2. Mélykút Nagyközség Polgármesteri Hivatala megalkotta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot. A szabályzat célja annak biztosítása, hogy a törvényi szabályozás kereti között személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse.

Mélykút Nagyközség Jegyzője biztosítja a hozzáférési jogot a közérdekű adatok vonatkozásában.

1.3. A Szabályzat személyi hatálya kierjed a Hivatal polgármesterére, mint az önkormányzat képviselőjére, valamint a Hivatal valamennyi köztisztviselőjére.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok teljes körére.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított 1992. évi LXIII. törvény 22. §.-a értelmében e szabályzat rendelkezései nem alkalmazandók a közhitelű nyilvántartásból történő – külön törvényben szabályozott - adatszolgáltatásra.

2. Alapfogalmak

Az alapfogalmak az Avtv. 2. §-ában meghatározott fogalmak.

3. Közérdekű adatok köre

3.1. Az Avtv. 19.§ (1) értelmében a Hivatal a feladatkörébe tartozó ügyekben, így különösen:
az önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására,
az önkormányzati vagyon kezelésére,
a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre,
a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

3.2. Az Avtv. 19. § (2) értelmében Hivatal rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszi, továbbá erre irányuló igény esetén jelen szabályzat 4. pontja rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb, így különösen:
a hatáskörére,
illetékességére,
szervezeti felépítésére,
szakmai tevékenységére,
annak eredményességére is kiterjedő értékelésére,
a birtokában lévő adatfajtákra
és a működéséről szóló jogszabályokra,
valamint a gazdálkodására vonatkozó adatokat.

A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét, illetve adatkezelési rendelkezéseket más jogszabály is megállapíthatja.

3.3. Az Avtv. 19. § (3) értelmében a Hivatalnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával – törvény:
honvédelmi;
nemzetbiztonsági; bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;
központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;
bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.

3.4. Az Avtv. 19. § (4) értelmében ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az állami, vagy helyi önkormányzati feladatokat, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.5. Az Avtv. 19. § (5) értelmében ha a törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében levő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

3.6. Az Avtv. 19. § (6) értelmében a közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

3.7. Az Avtv. 19. § (7) értelmében a közérdekű adatok nyilvánosságát korlátozhatja, továbbá az Európai Unió jogszabálya az Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.

3.8. Az Avtv 19/A. § (1) értelmében az állami, vagy helyi önkormányzati feladatokat, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését – az Avtv 19. § (1) bekezdésében foglaltakat mérlegelve – a Hivatal vezetője engedélyezheti.

3.9. A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény – a fentiekben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. Jogszabály egyes adatok megismerhetőségének korlátozására 10 évnél rövidebb időtartamot állapíthat meg.

3.10. Az Önkormányzat és a Hivatal az Avtv. 19. § (2) bekezdése szerinti adatokat Mélykút Község honlapján a www.melykut.hu címen teszi közzé.

4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése

Kérelmek előterjesztése

4.1. A kérelmek tetszőleges formában benyújthatók, de azokak minden esetben tartalmazniuk kell az 1. számú mellékletben szereplő információkat. Az 1. számú melléklet szerinti nyomtatvány a Hivatalnál igényelhető és nyújtható be.

4.2. A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot(kat) egyértelműen és konkrétan megjelölni.

4.3. A kérelem előterjeszthető a kérelmező anyanyelvén, vagy az általa érintett más nyelven, az adatszolgáltatást azonban magyar nyelven kell teljesíteni. Ha a kérelem nem magyar nyelvű, intézkedni kell annak lefordítása iránt. A fordításhoz elsősorban a hivatal dolgozóinak nyelvismeretére kell támaszkodni, ennek hiányában külső szakembert kell megbízni.

Kérelmek elfogadása

4.4. A Hivatal a következő módon fogadja a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmeket:
hagyományos postai levélben a Polgármesteri Hivatalhoz címezve
telefaxon
személyesen benyújtva
szóban
elektronikus úton előterjesztve

4.5. A szóbeli kérelmekről jegyzőkönyvet kell készíteni és a kérelmezőt lehetőleg már az előterjesztéskor nyilatkoztatni és tájékoztatni kell a 4.9. 4.10. 4.11. pontok szerinti körülményekről.

4.6. Bármely módon beérkezett közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényt a jegyző részére kell továbbítani érkeztetés és szignálás céljából. A jegyző a beérkezett igénybejelentő lap alján kijelöli az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egységet.
A beérkezett kérelmeket haladéktalanul iktatni kell.

A kérelmek elbírálása és teljesítése

4.7. A közérdekű adatok szolgáltatására kijelölt vezető a kérelmet – annak tartalma alapján – haladéktalanul köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy:
az igényelt adatok pontosan beazonosíthatóak-e
az igényelt adatokat a Hivatal kezeli-e
az igényelt adatok közérdekűnek minősülnek-e
a kért módon vannak-e tárolva a Hivatalban, vagy feldolgozásuk szükséges
a kérelmező elérhetősége tisztázott-e
a tájékoztatást milyen formában, módon kérik
az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e a Hivatalnak külön költséget, ha igen akkor ennek megtérítését a kérelmező vállalja-e.

4.8. Ha a 4.7. pontban írt körülmények a kérelemből nem állapíthatók meg, a kérelmezővel fel kell venni a kapcsolatot és a hiányzó adatokra vonatkozóan be kell szerezni nyilatkozatát. Amennyiben a kérelmező nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, a hivatal köteles segítséget nyújtani.

4.9. A kérelmezőtől egyértelmű nyilatkozatot kell kérni a tekintetben, hogy a költségek ismeretében fenntartja vagy módosítja-e kérelmét.
Amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költséget a Hivatalnak. Ha vállalja a költségek megtérítését, közölnie kell a személyazonosító adatait. A kötelezettség-vállalást lehetőleg írásban (postai levél, telefax, e-mail) kell teljesíteni.
A közérdekű adatokról készített másolatért fizetendő költségtérítés mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.10. Az igénylőt tájékoztatni kell, hogy a nyilatkozat megtétele az adatszolgáltatásnak nem feltétele, de az igény elbírálást jelentősen megkönnyítheti, és gyorsíthatja annak teljesítését. Jelezni kell azt is, hogy a nyilatkozat elmaradása az igény teljesítésére vagy megtagadására nyitva álló határidőt nem hosszabbíthatja meg.

4.11. Ha a kért adatot nem a Hivatal kezeli, akkor a közérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelős személy a kérelmet a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 8 naptári napon belül továbbítja az illetékes szervnek, amelyről egyidejűleg tájékoztatja a kérelmezőt is.

4.12. A benyújtott igényeket az igényelt adatokat kezelő, a jegyző jóváhagyásával kell teljesíteni.

4.13. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a Hivatal az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

4.14. A Hivatal elutasítja a kérelmet, ha a kért adatok nem közérdekű adatok. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban – vagy amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű az igényét anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg.

4.15. Ha a kérelem csak részben teljesíthető, a kérelmezőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra hozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségének módjáról. Az adatszolgáltatás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum a kérelmező által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, akkor a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

4.16. Az ügyek iratborítóján rögzíteni kell:
a kérelem érkezésének időpontját
kérelmezővel való kapcsolatfelvétel tényét és indokát
a tájékoztatás megtörténtének idejét és módját
a kérelmet az Avtv. 20. §-ának (2) és (6) bekezdésében írt határidőben nem lehetett elintézni akkor ennek okát is.
Az ügyintézés során az Avtv. 20. §-ának (2) és (6) bekezdésében írt határidő betartására fokozottan figyelni kell. Ennek érdekében a kérelmezővel való kapcsolatfelvételnek, illetve részletes nyilatkozata beszerzésének a kérelem megérkezésétől számítva legkésőbb 5 napon belül meg kell történnie.

4.17. A Hivatal évente a tárgyévet követő év január 31. napjáig értesíti az adatvédelmi biztost az elutasított igényekről, valamint az elutasítások okairól.

5. Jogorvoslat a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatosan

5.1. Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő a bírósághoz fordulhat.

5.2. A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát a Hivatal köteles bizonyítani.

5.3. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában a Hivatalt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. Ez esetben a közlést haladéktalanul teljesíteni kell.

6. Adatvédelmi előírások

6.1. A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

6.2 Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szabályzat 2008. október 01. napján lép hatályba.

Mélykút, 2008. október 01.

 

Vargáné dr. Egyed Ilona
           Jegyző

Egyetértek:

Gelányi János
Polgármester

1. sz. melléklet (Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap) .doc
2. sz. melléklet (Költségek) .doc
Utolsó frissités ( 2008. október 01. szerda 12:20 )