E-ÜGYINTÉZÉS
TOP pályázatok
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

TOVÁBBI OLDALAINK

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2019/08

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2019/08

Elõzõ számok >>>
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
ONLINE LÁTOGATÓK
Testvértelepülési találkozók
Ifjúsági Lelkisegélyszolgálat
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás


 

KEZDŐLAP arrow KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ arrow HÍREK arrow Óvodai tankötelezettség
Óvodai tankötelezettség PDF Nyomtatás
Írta: Administrator   
2019. március 27. szerda 13:36
HIRDETMÉNY
a 2019/2020-es nevelési évre felvételre történő jelentkezés rendjéről, valamint nyílt nap tartásáról.


Mélykút Város Önkormányzat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 20.§-ának (1) és (1a) bekezdése értelmében a 2019/2020-es nevelési évre felvételre történő jelentkezések rendjével kapcsolatban az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az EMMI rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet megában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az Nkt.-ben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban történik. A valamely nemzetiséghez tartozó gyermekek nevelése magyar nyelven történik.

Az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatás:
Az Óvoda körzethatára Mélykút város közigazgatási területe.

A 2019/2020-as nevelési évre felvételre történő jelentkezés időpontja:
2019. április 23. és 24. napja  8.00 – 16.00 óra
A jelentkezés helye: I. számú Óvoda (6449 Mélykút, Petőfi tér 5.)

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy fenti két nap nyílt nap is egyben, a szülők a gyermekekkel fenti napokon betekintést nyerhetnek az óvodák életébe.
A 2019/2020-as nevelési év első napja: 2019. szeptember 1.
A 2019/2020-as nevelési év utolsó napja: 2020. augusztus 31.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- nem magyar állampolgárságú kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy a gyermek milyen jogcímen tartózkodik Magyarország területén.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. Az óvodavezető a döntésről legkésőbb 2019. május 22. napjáig értesíti a szülőket.

A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy összes iratával együtt nyolc napon belül – elbírálás céljából -  megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez. Az ügyben a fenntartó jár és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással.
Utolsó frissités ( 2019. március 27. szerda 13:37 )
 
< Előző   Következő >
FOTÓ GALÉRIA