E-ÜGYINTÉZÉS
TOP pályázatok
WEBKAMERÁK
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

TOVÁBBI OLDALAINK

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzati tájékoztató 2020/09

 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020/09

Elõzõ számok >>>
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
ONLINE LÁTOGATÓK
Testvértelepülési találkozók
Ifjúsági Lelkisegélyszolgálat
JÁNOSHALMI K. EÜ. KÖZPONT
Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ
CSALÁD ÉS HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás


 

KEZDŐLAP arrow KÖZÉRDEKŰ ADATOK
ÁLT.KÖZZÉTÉTELI LISTA PDF Nyomtatás
2012. november 23. péntek 09:12
2016-05-26

 

Közadatkereső

 

 

Mélykút Város Önkormányzatának az általános közzétételi lista kötelezettsége az alábbi jogszabályok alapján keletkezik:

1. Az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény,

2. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet,

3. A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005 (XII.27.) IHM rendelete.


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1A szerv vezetői
 Elérhetőségi adatok
 Szervezeti struktúra ábrája
  A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek feladatai
  Mélykút Város Önkormányzat szervezeti struktúrájának feladatai
 Szerv vezetői,testületi tagok
 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, hivatali elérhetősége:
Képviselő-testület Bizottságok
1.2A felügyelt költségvetési szervek 
 
 A szerv irányítása, felügylete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatott ellátó szervek honlapjának URL-je.
1.3Gazdálkodó szervezet
 
1.4Közalapítványok
1.5Lapok
1.6Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
1.7Költségvetési szervek: alapított költségvetési szerv nincs! 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  I.Szerv alaptevékenysége feladat-, és hatásköre
 
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrendi listája és hatályos, teljes szövege:
   - 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
   - 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
   - 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet az államáztartás működési rendjéről
   - Mélykút Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
   - Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
  II.A hatósági ügyek intézésnek rendjével kapcsolatos adatok:
 
1. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve: MÉLYKÚT VÁROS JEGYZŐJE.
2. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: MÉLYKÚT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE.
3. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok felsorolása.
4. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak összege.
5. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető ejárási szabályok, ezek magyarázata az ügyintézést segítő útmutatók az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
6. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a zeljárást megindító irat benyújtására szolgáló
Postacím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Ügyfélfogadási cím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8-12, 13-15
Szerda: 8-12
Csütörtök: 8-12
Péntek: 8-10
7. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.
 8. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
 9. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás nincs.
 

10. Az államigazgatás, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolodó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről (jogszabály közvetlen elérésével).

 III.Közszolgáltatások
 
A közfeldatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, a közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás, a közszolgáltatásért fizetendő díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:
sz. 10/2008. (VIII.13.) sz. Ö.r. 
- A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (XI.01.) sz. Ö.r.
  IV.A szerv nyilvántartásai
 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az AVTV. 28.§-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatott ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.
  V.Nyilvános kiadványok
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, támájának leírása, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: Mélykúton nyilvános kiadvány nincs.
  VI.Döntéshozatal, ülések
 VII.A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1-2.
A testületi szerv döntéseinek felsorolása. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel): Mélykút Város Képviselő-testületének döntései:

Határozatok:
2010. év döntései
2011. év döntései
2012. év döntései
Rendeletek:
2007. év rendeletei
2008. év rendeletei
2009. év rendeletei
2010. év rendeletei
2011. év rendeletei
2012. év rendeletei

 3.A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai:
- a 2007-2012. év testületi üléseinek jegyzőkönyvei
 4.Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásokrairányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok. 
 5.Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásokrairányuló koncepciók, jogszabálytervezetek egyeztetés állapota.
 6.A helyi önkormányzat Képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása.
 Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasyítási indokáról.
 VIII.Pályázatok
 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok  felsorolása.
 Közfeladatot ellátó szerv által közzétett hírdetmények, közlemények.
 Közérdekű adatok igénylése
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: Mélykút Város Önkormányzata vonatkozásában nemleges.
 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Mélykút Város Önkormányzata vonatkozásában nemleges.
 Közzétételi listák
 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: Mélykút Város Önkormányzata vonatkozásában nincs ilyen lista.
3.
Gazdálkodási adatok
3.1
A működés törvényessége, ellenőrzések.
 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.
 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
 Egyéb ellenőrzések vizsgálatok
 A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 A működés eredményessége, teljesítmény
 
A közfeladatot ellátó szerv feladat ellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésre szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk:
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
- Államigazgatási ügyek döntései 2010
- Iktatott ügyiratok 2010
- Önkormányzati ügyek döntései 2010
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról: 2007-2009. év
- Beszámoló a Képviselő-testület 2006-2010. évi munkájáról
 Működési statisztika
     
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2
Költségvetések, beszámolók
 A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése évenkénti bontásban:
 
2007. év
 2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
 ElfogadottElfogadott
Elfogadott
Elfogadott
Elfogadott
 1.számú módosítás
 1.számú módosítás 1.számú módosítás
 1.számú módosítás
 
 2.számú módosítás 2.számú módosítás
 2.számú módosítás 2.számú módosítás  
 3.számú módosítás
 3.számú módosítás
 3.számú módosítás
 3.számú módosítás
 
 4.számú módosítás 4.számú módosítás 4.számú módosítás 4.számú módosítás
 
 5.számú módosítás
  5.számú módosítás
 5.számú módosítás  
 6.számú módosítás
  6.számú módosítás
  
 7.számú módosítás
  7.számú módosítás 
  
 Számviteli beszámolók, költségvetés végrehajtása
 

7 2014.(V.16.)
rendelet

8 2015.(V.14.) rendelet zárszámadás-8 2016.(V.11.)rendelet
7 2014.(V.16.)rendelet mellékletei 8 2015.(V.14.)rendelet mellékletei zárszámadás-8 2016.(V.11.) rendelet mellékletei
 A közfeladatot ellátó szerveknek a költségvetés végrehajtásáról - külön jogszabályban meghatározott módon, gyakorisággal - készített beszámolói: 2007-2009 év elfogadott.
3.3.
Költségvetések, beszámolók
 Foglalkoztatottak
 A közfeladatot ellátó szervnél a foglalkoztatottak létszáma
 A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke.
 Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
 Támogatások
 
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatás célja, összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helye:
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
 Szerződések
 
 Koncessziók
 A konceszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): Mélykút Város vonatkozásában nemleges
 Egyéb kifizetések
 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: Mélykút Város vonatkozásában nemleges.

Archivum(bővebben)

Utolsó frissités ( 2017. július 24. hétfő 12:40 )
Bővebben...